אודות

הליך אפוטרופסות או ייפוי כוח מתמשך

הליך אפוטרופסות לעומת ייפוי כוח מתמשך - מה חשוב לדעת?

מהו ייפוי כוח מתמשך? מתי ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף? ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין מינוי אפוטרופוס? לפניכם מידע בנושא

כרגע זה אולי נראה לכם רחוק, אבל תיתכן אפשרות שיום אחד, חו"ח, תגיעו למצב שבו הכושר השיפוטי שלכם ייפגע ולא תוכלו לקבל החלטות באופן עצמאי.

במצב כזה, ייתכן שימונה לכם אפוטרופוס, שיקבל את ההחלטות עבורכם, הנוגעות לגופכם ו/או לרכושכם. אך, האם יש לכם שליטה על זהות האפוטרופוס שימונה לכם, האם ישנה ערבות לכך שהאפוטרופוס שיתמנה יפעל בהתאם לרצונכם באופן מלא?

כדי לא להשאיר דבר ליד המקרה, אדם שמלאו לו 18 שנה, יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך, המאפשר לו לממש את רצונו ובחירותיו, באופן התואם את עקרונות זכויות האדם ובכך, לייתר בעתיד את הצורך במינוי אפוטרופוס.

ההסדר החוקי של ייפוי כוח מתמשך נולד בשנת 2017, במסגרת תיקון (מספר 18) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962, המאפשר לאדם לתכנן את עתידו ולמנות מיופה כוח, שזהותו תיבחר על ידו, בעודו בצלילות וכשירות שיפוטית, אשר ינהל את ענייניו בעתיד וכיצד יראו חייו בעתיד, במידה וחו"ח, יגיע למצב שבו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו בעצמו ובלשון החוק יהפוך ל"אדם שאינו מבין בדבר" .

בייפוי הכוח המתמשך ניתן למנות אנשים שיפעלו בשמכם ועבורכם, כאשר לא תוכלו לקבל החלטות בעצמכם. הסדר זה גם מייתר את הצורך בפנייה לבית המשפט לשם מינוי אפוטרופוס.

מיהו 'ממנה'?

מי שעורך ייפוי כוח מתמשך נקרא "הממנה". הממנה יכול לקבוע באילו עניינים הוא מעוניין לקבל את עזרתו של "מיופה הכוח" שיימנה מראש (עניינים רפואיים, עניינים אישיים ועניינים רכושיים וכו') ומה יהיו סמכויותיו של מיופה הכוח. הממנה רשאי ליתן למיופה הכוח בייפוי הכוח "הנחיות מקדימות" כיצד יהיה עליו לפעול בסיטואציות שיפורטו בייפוי הכוח.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף, רק כאשר הממנה לא יהיה מסוגל עוד לקבל החלטות ויהפוך לאדם ש"אינו מבין בדבר". יודגש, כי הממנה הוא זה שקובע כיצד ומתי ייקבע שאינו "מבין בדבר". אם הממנה לא התייחס לכך בייפוי הכוח שערך, אזי ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף על בסיס ועל פי חוות דעת רפואית, שתיקבע כי "הממנה הפך לאדם שאינו מבין בדבר".

זהות מיופה כוח – מי יכול להתמנות כמיופה כוחו של הממנה?

הממנה יכול למנות בן משפחה, אדם קרוב אליו או איש מקצוע שהוא סומך עליו, כדי שישמש מיופה כוח מטעמו, במסגרת ייפוי הכוח המתמשך. ניתן אף למנות שני מיופי כוח ואפילו יותר, חליפיים או במשותף, הכל בהתאם להוראות הממנה ולבקשותיו.

מיופה כוח לא יכול להיות תאגיד.

כמו כן, מיופה הכוח לא יכול להיות מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום, כגון, עורך דין, שבפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך או בעל מקצוע אחר, שמעניק לממנה שירותים בתשלום.

אילו עניינים/נושאים ניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים אישיים, כולל עניינים רפואיים, לדוגמא, באיזה בית חולים/מרכז סיעודי ו/או בית אבות הממנה ירצה להיות מאושפז, או מי יטפל בו והיכן וכו' וכן על עניינים רכושיים, כגון פעולות בחשבון הבנק, ניהול כספיו של הממנה, ניהול נכסי מקרקעין ו/או זכויות למיניהן וכו'… אין חובה לפרט בייפוי הכוח את סוגי העניינים האישיים ו/או הרפואיים ו/או הרכושיים, בהם יהיה מוסמך מיופה הכוח לפעול וניתן לבחור באופציה כללית, המרחיבה את סמכויות מיופה הכוח לפעול בכלל העניינים הרכושיים ו/או הרפואיים ו/או האישיים, ללא הגבלה ו/או פירוט.

מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך יכול לערוך רק עורך דין שהוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי.

כמו כן, נקבעה חובת הפקדה של ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי. כן, חובה לעדכן את האפוטרופוס הכללי על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח, כתנאי לביצוע פעולות מכוחו.

מתי פוקע ייפוי הכוח המתמשך?

הממנה יכול לבטל את ייפוי הכוח המתמשך בכל זמן שהוא, אם לא הגביל את עצמו במפורש בייפוי הכוח וכל עוד הינו "מבין בדבר". עליו להודיע על כך למיופה הכוח ולאפוטרופוס הכללי, באמצעות טופס הודעה על ביטול ייפוי הכוח המתמשך.

בנוסף, אם בית המשפט נוכח כי מיופה הכוח לא הפעיל את סמכויותיו כראוי ו/או חרג מסמכויותיו, הוא יכול להורות על ביטולו של ייפוי הכוח.

ייפוי כוח מתמשך לעומת הליך אפוטרופסות

ההליך של ייפוי כוח מתמשך קצר הרבה יותר מהליך מינוי אפוטרופוס ע"י הערכאה השיפוטית. היקף הפעולות שניתן לבצע מכוח ייפוי כוחו מתמשך, מבלי להידרש לאישור בית המשפט וללא פיקוח של האפוטרופוס הכללי, הוא גדול יותר, בהשוואה להיקף הפעולות שרשאי לבצע אפוטרופוס, בשמו של אדם שמונה לו אפוטרופוס. עדיין, מיופה כוח יידרש לאישור בית המשפט לביצוע פעולות בהיקף נרחב, כגון פעולות כספיות בסכומים גבוהים, עסקאות מקרקעין וכו'. במקרה של אפוטרופסות, רוב הפעולות טעונות אישור בית המשפט כתנאי לביצוען.

בנוסף, ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך בכל שלב בחיים, כאשר "הכל בסדר" ובלבד שאין חשש שעורך ייפוי הכוח לא יכול לקבל החלטות עבור עצמו. ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף רק כשהממנה יהיה במצב שבו הוא לא יוכל לנהל את ענייניו האישיים ו/או הרפואיים ו/או הרכושיים ויהפוך לאדם "שאינו מבין בדבר".

הליך של מינוי אפוטרופוס

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, מסדיר את סוגיית מינוי האפוטרופוס לאדם במקרים בהם אינו מסוגל לדאוג לצרכיו ולענייניו האישיים ו/או הרפואיים (אפוטרופוס לגוף) ו/או הרכושיים (אפוטרופוס לרכוש) ו/או המשפטיים (אפוטרופוס לדין). המדובר בדרך כלל באנשים מבוגרים או אנשים אשר סובלים מלקות נפשית או שכלית, אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם הגופניים או הרכושיים וקם הצורך למנות להם אפוטרופוס שידאג וינהל את כלל צורכיהם, הגופניים והרכושיים. כך, גם במקרה של קטינים יתומים חו"ח מאב ו/או אם או קטינים שאין להם הורה שיכול לדאוג לצורכיהם.

אפוטרופוס יכול שימונה לנושאי גוף או לרכוש או לדין, כאשר אפשר שימונה אפוטרופוס ליותר מנושא אחד, לדוגמא לגוף ורכוש גם יחד.

אפוטרופוס לגוף ימונה לאדם שאינו מסוגל לטפל בענייניו הגופניים ו/או הרפואיים, שכן כושרו השיפוטי או צלילותו נפגעה ולכן, אינו יכול לקבל החלטות הנוגעות לגופו.

אפוטרופוס לרכוש ימונה לאדם שאינו מסוגל לטפל בענייניו הרכושיים ולנהל את רכושו באופן עצמאי.

אפוטרופוס לדין ימונה לאדם שאינו מסוגל לטפל בענייניו המשפטיים.

את הבקשה למינוי אפוטרופוס יכול להגיש קרובו של אדם או היועץ המשפטי לממשלה. הבקשה מוגשת לבית משפט לענייני משפחה באזור המגורים של האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס. לבקשה יש לצרף מסמך רפואי/חוות דעת רפואית הקובעת כי לאותו אדם אין אפשרות לטפל בענייניו הגופניים ו/או הרכושיים ו/או המשפטיים, לפי העניין.

את הבקשה יש לתמוך בתצהיר לאימות העובדות שיפורטו בבקשה.

טרם הכרעה, יבקש בית המשפט שדן בבקשה את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, אותו יש לצרף כצד לבקשה (משיב) וכן את הסכמת האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס, ככל שהוא מסוגל להביע דעתו ומבין את המשמעות של הגשת הבקשה. כמו כן, תתבקש עמדתם לבקשה של קרובים מדרגה ראשונה של האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס (בן זוג ו/או ילדים).  בהעדר הסכמה של קרובי המשפחה לזהות האפוטרופוס שמינויו מבוקש, ימנה בית המשפט אפוטרופוס חיצוני ולא אפוטרופוס מתוך המשפחה.

בית המשפט יראה לנגד עיניו אך ורק את טובת האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס ויבחן את נחיצות המינוי, בכל מקרה ומקרה לגופו, תוך ניסיון למנוע ו/או לצמצם ככל שניתן את הפגיעה בחירות האדם והגנה מקסימאלית על כבודו של האדם שיש צורך למנות לו אפוטרופוס.

משרד עו"ד שרית לומברוזו-לוי נותן ייעוץ וליווי בדיני משפחה, כולל בנושא אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשך.

חפשו באתר
אודות

עורכת הדין שרית לומברוזו-לוי עוסקת בעריכת דין משנת 2000, היא מטפלת בתיקים רבים, הן של תושבי ואזרחי ישראל והן של תושבי חוץ, במיוחד מצרפת.
בנוסף, עורכת הדין שרית לומברוזו-לוי היא נוטריונית מוסמכת.

תחומי התמחות

דיני משפחה

דיני מקרקעין

שירותי נוטריון

ייצוג תושבי חוץ

ליצירת קשר
גלילה למעלה דילוג לתוכן