אודות

הסכם ממון

על הסכם ממון, חשיבות עריכתו בכלל ובפרק ב', בפרט, ההבחנה בין הסכם ממון לבין צוואה ועוד...

מהו הסכם ממון וחשיבות עריכתו?

הסכם ממון הוא הסכם בכתב שנערך בין בני זוג, אשר נועד להסדיר את העניינים וההיבטים הרכושיים והכלכליים שיחולו ביניהם במהלך הקשר הזוגי, בהתאם לרצונם, כוונותיהם ונסיבות חייהם, לדוגמא, איזה רכוש יהיה בבעלותם המשותפת ואיזה רכוש יוחרג מהשיתוף ויוותר בבעלות אישית של מי מהם.

חשיבות עריכת הסכם ממון היא רבה, משום שלפי חוק יחסי ממון, התשל"ג – 1973 (להלן: "חוק יחסי ממון") אם בני הזוג לא ערכו ביניהם הסכם ממון לפני שנפרדו, הרי שבעת פקיעת הנישואין, לכל אחד מבני הזוג עומדת הזכות לקבל מחצית מכלל הרכוש, שנצבר במהלך הנישואין (למעט זכויות שקיבלו במתנה או בירושה, זכויות שהיו בבעלותם לפני הנישואין וזכויות לקצבאות על רקע פטירה או נזקי גוף המוחרגות בחוק).

לעומת זאת, בני זוג שערכו ביניהם הסכם ממון לפני שנפרדו, הרי שבעת פקיעת הנישואין, חלוקת הרכוש ביניהם תתבצע בהתאם להוראות הסכם הממון שערכו ובדרך כלל, יהיה בכך בכדי לחסוך ניהול הליכים משפטיים, ארוכים ויקרים ולמצער, לצמצם מחלוקות.

מומלץ שהסכם ממון ינוסח ע"י עורך דין מקצועי, מומחה בתחום דיני המשפחה, אשר יתאים את הוראות הסכם הממון לכל קשר זוגי, בהתאם לבקשות בני הזוג, צרכיהם ונסיבות חייהם. זאת, במיוחד משום שקיימים מקרים בהם יקשה מאוד ליישם את ההסדר הרכושי הקבוע בחוק יחסי ממון, על מקרה ספציפי, לדוגמא במקרה שבו אחד מבני הזוג טוען שהוא זכאי לחלק גדול יותר ברכוש המשותף שצברו בני הזוג במהלך החיים המשותפים או במקרה בו אמנם הדירה בה התגוררו בני הזוג הינה בבעלות אחד מהם, אך הושקעו בדירה כספים משותפים או כספים בבעלות הצד השני, לצורכי משכנתא ו/או שיפוץ הדירה, באופן שיכול שישפיע על חלוקת זכויות הבעלות בדירה בין בני הזוג. לטענות מעין אלו ניתן ליתן פתרון ו/או מענה מקדים בהוראות הסכם הממון, שיערכו הצדדים ביניהם וכך לנסות למנוע ו/או לייתר ו/או לצמצם מחלוקות משפטיות עתידיות בין בני הזוג.

ניתן לערוך  הסכם ממון  בין בני זוג אשר בוחרים להינשא, טרם נישואיהם או לאחר נישואיהם, כמו גם בין בני זוג אשר חיים כידועים בציבור, כלומר, בני זוג שבוחרים שלא למסד את הקשר שלהם באופן פורמאלי, אך חיים כבני זוג לכל דבר ועניין.

אישור הסכם ממון

כדי שלהסכם ממון יהיה תוקף משפטי כפסק דין מחייב, יש לאשר אותו בהתאם לאחת מהדרכים המפורטות בחוק יחסי ממון.

ישנם שלושה סוגיים עיקריים של הסכמי ממון:

הסכם ממון שנערך טרום הנישואין – בני הזוג שבוחרים לערוך הסכם ממון לפני נישואיהם, עליהם לאשר את הסכם הממון בפני נוטריון או בפני בית המשפט לענייני משפחה או בפני בית הדין הרבני (בתנאי ששניהם יהודים).

הסכם ממון שנערך לאחר הנישואין ובמהלכם – בני זוג שבוחרים לערוך הסכם ממון  לאחר שנישאו, עליהם  לאשר את הסכם הממון בפני בית משפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני (בתנאי ששניהם יהודים).

הסכם לחיים משותפים – בני זוג החיים יחדיו שלא נישאו ושאין להם כוונה למסד את נישואיהם באופן פורמאלי, רשאים לערוך הסכם להסדרת חייהם המשותפים. הסכם זה ניתן ואף מומלץ לאשר בפני בית המשפט לענייני משפחה, הגם שאין חובה שבדין לעשות כן.

מה כולל הסכם ממון?

יש זוגות אשר מעוניינים לשתף את כלל נכסיהם, כולל נכסים שהיו ברשותם לפני הקשר הזוגי או נכסים כמו ירושות ומתנות, אשר יגיעו לידי אחד מבני הזוג במהלך הקשר הזוגי.

ואולם, מנגד, ישנם זוגות אשר יעדיפו להפריד בין נכסיהם, באופן שכל אחד מהבני הזוג שומר על נכסיו בבעלותו האישית, בין אלו שנצברו טרום הנישואין ובין אלו שייצברו במהלך הנישואין, כאשר כל אחד מבני הזוג מנהל את ענייניו הרכושיים והכספיים בנפרד מבן הזוג השני.

בני הזוג יבחרו  את הדרך בה הם מבקשים לנהל את רכושם, בין זה שנצבר לפני החיים המשותפים ובין זה שנצבר במהלך החיים המשותפים, בהתאם לרצונותיהם, סיבותיהם ונסיבות חייהם ויעלו על הכתב את ההסכמות ביניהם במסגרת הסכם ממון שיערכו.

יודגש כי בית המשפט לא יאשר להכליל בהסכם ממון סעיפים ו/או הסכמות לעניין מזונות ו/או משמורת ילדים שטרם באו אל העולם.

כך, על פי הדין הישראלי, אין לכלול בהסכם ממון הסכמות הנוגעות לאחר פטירת מי מבני הזוג והסכמות מעין אלו יש לכלול אך ורק במסגרת צוואה.

הסכם ממון במערכת זוגית "פרק ב'"

כאשר מדובר בנישואין שניים/זוגיות שנייה (פרק ב'), ישנה חשיבות יתרה לעריכת הסכם ממון טרום הנישואין. זאת, משום שלרוב, לבני הזוג יש כבר רכוש שהספיקו לצבור במהלך השנים. על אחת כמה וכמה, כאשר לבני הזוג (או לאחד מהם) יש דירה הרשומה על שמו.

לרוב, זוגות שעורכים הסכם ממון בפרק ב', קובעים במסגרתו הוראות המסדירות הפרדה רכושית למקרה של פרידה. הרכוש שהם צברו ו/או יצברו במהלך החיים המשותפים, יישאר בבעלות נפרדת ולא יחולק ביניהם בעת הפירוד, אלא אם כן, החליטו והסכימו ביניהם לקבוע הוראות אחרות.

שינוי/הוספה להסכם ממון או ביטולו של הסכם ממון

במידה ושני הצדדים להסכם הממון מסכימים לשנות ו/או להוסיף על הוראותיו, ניתן לערוך הסכם ממון חדש או לחילופין, לערוך נספח להסכם הממון המקורי שנחתם. יש לאשר את הסכם הממון החדש או את הנספח שנערך בין בני הזוג, באותו האופן שבו אושר הסכם הממון שנחתם במקור.

על צד הטוען לביטול הסכם ממון להוכיח, במסגרת הגשת תביעה מתאימה, שנפל פגם מהותי בכריתתו של הסכם הממון.

מה בין הסכם ממון לבין צוואה?

בהסכם ממון נקבע כיצד יחולקו הנכסים של בני זוג במקרה של פירוד. לעומת זאת, בצוואתו של אדם, נקבע מה ייעשה ברכושו לאחר פטירתו .

חשוב ומומלץ לערוך צוואה בנוסף לעריכת הסכם ממון.

זאת, מכיוון שאם אחד הצדדים להסכם הממון הולך לעולמו, אזי הוראות הסכם הממון לא תהיינה תקפות עוד. לדוגמא, במקרה שבו בני זוג עורכים ביניהם הסכם ממון ובמסגרתו קובעים משטר של הפרדה רכושית מוחלטת, ככל שאחד מהם ילך לעולמו, במידה והוא לא ערך צוואה, הקובעת למי וכיצד יחולק רכושו, לאחר פטירתו, אזי יחולו הוראות חוק הירושה ובן הזוג הנותר בחיים יירש מחצית מכלל רכושו, על אף שהסכם הממון קבע הפרדה רכושית מוחלטת. דהיינו, הוראות הסכם הממון חלות, רלוונטיות וכוחן תקף במהלך החיים. בעת פטירה, אין תוקף ו/או רלוונטיות להוראות הסכם הממון ויחולו הוראות חוק הירושה, או הוראות הצוואה, ככל שהנפטר הותיר אחר צוואה. כאמור לעיל, חוק הירושה קובע מפורשות, כי אין אפשרות לכלול בהסכם ממון הוראות הנוגעות לחלוקת רכוש לאחר המוות.

אם כן, אם אדם אינו רוצה שחלוקת הרכוש תתבצע בהתאם להוראות חוק הירושה, מומלץ כי יערוך צוואה בנוסף להסכם הממון ויקבע במסגרתה את שייעשה ברכושו לאחר פטירתו.

חפשו באתר
אודות

עורכת הדין שרית לומברוזו-לוי עוסקת בעריכת דין משנת 2000, היא מטפלת בתיקים רבים, הן של תושבי ואזרחי ישראל והן של תושבי חוץ, במיוחד מצרפת.
בנוסף, עורכת הדין שרית לומברוזו-לוי היא נוטריונית מוסמכת.

תחומי התמחות

דיני משפחה

דיני מקרקעין

שירותי נוטריון

ייצוג תושבי חוץ

ליצירת קשר
גלילה למעלה דילוג לתוכן